REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO fundacjastacjamotywacja.pl

 

 • 1. Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie dostępnym pod adresem www.fundacjastacjamotywacja.pl prowadzonym przez Fundację Stacja Motywacja, z siedzibą w Bydgoszczy (85-098), ul. Maksymiliana Piotrowskiego 19/2, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000686248, NIP: 9671394841, REGON: 367779967 (dalej: Sprzedający).

Klient ma możliwość kontaktu ze Sprzedającym oraz składania reklamacji, za pomocą następujących danych teleadresowych:

adres korespondencyjny: ul. Maksymiliana Piotrowskiego 19/2, 85-098 Bydgoszcz

adres poczty elektronicznej: pawel@stacja-motywacja.pl

telefon komórkowy: +48 515 515 195

Sformułowaniom użytym w niniejszym Regulaminie przypisuje się następujące znaczenie:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa szczególna przyznaje zdolność prawną, zawierająca ze Sprzedającym  za pośrednictwem Serwisu umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną,

Konsument – Klient, który zawiera ze Sprzedającym umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową umowę,

Regulamin – niniejszy regulamin,

Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.fundacjastacjamotywacja.pl

Przedmiot zamówienia – przedmiot umowy sprzedaży zawartej przez Klienta ze Sprzedawcą w postaci e-booka.

Sprzedający stosuje następujące sposoby porozumiewania się z Klientem:

formularze zawarte w Serwisie,

poczta elektroniczna,

kontakt telefoniczny,

korespondencja pocztowa.

Informacje o przedmiotach zamówienia podane w Serwisie, a szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

 • 2. korzystanie z serwisu i warunki sprzedaży

Warunkiem korzystania z Serwisu jest posiadanie komputera o minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 wyposażonego w dostęp do sieci Internet oraz posiadającego przeglądarkę Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 i, Opera w wersji 7.0 i wyższej lub Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej, z włączoną obsługą javascript oraz plików cookies.

Do dokonywania zamówień w Serwisie konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej.

Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego. Klientowi zabrania się:

dostarczania treści o charakterze bezprawnym,

korzystania z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla innych Klientów,

korzystania z treści zawartych w Serwisie w sposób wykraczający poza własny użytek osobisty.

Sprzedający może pozbawić prawa do korzystania z Serwisu Klienta, który w procesie składania zamówienia celowo podał nieprawdziwe dane lub pomimo wezwania niezwłocznie nie zaprzestał łamania postanowień ustępu powyższego.

Sprzedający udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

 • 3.Warunki sprzedaży

W celu zawarcia umowy sprzedaży należy wejść do Serwisu, dokonać wyboru przedmiotu zamówienia, kliknąć przycisk „przejdź do kasy” a następnie kierować się wyświetlanymi komunikatami.

Do złożenia zamówienia niezbędne jest podanie prawdziwych danych osobowych oraz akceptacja Regulaminu.

W celu realizacji zamówienia należy kliknąć przycisk „Kupuję i płacę” co skutkuje złożeniem Zamówienia i powstaniem obowiązku zapłaty.

Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-maila z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

Klient powinien dokonać płatności w terminie 7 dni od dnia dokonania zamówienia. Po upływie terminu powyższego, Sprzedający może anulować zamówienie.

Sprzedający spełnia świadczenie w terminie do 24 godzin od zaksięgowania płatności. Przez spełnienie świadczenia rozumie się dostarczenie przedmiotu zamówienia do Klienta.

W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Klienta zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

Płatność dokonywana jest za pośrednictwem _______

Klient wyraża zgodę na wysyłanie faktur elektronicznych na podany przez siebie adres e-mail, która to zgoda może być w każdym czasie wycofana.

Treści cyfrowe będące przedmiotem zamówienia to elektroniczne treści tekstowe (tzw. e-book), dostarczane są w języku polskim w formacie PDF (Portable Document Format). Do ich używania niezbędne jest urządzenie komputerowe wyposażone w oprogramowanie przeznaczone do odczytu plików PDF.

 

 • 4. prywatność

Aby dowiedzieć się jakie Państwa dane przetwarzamy, w jakich celach oraz jakie w związku z tym przysługują Państwu prawa, prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności <link>

 

 • 5. Rękojmia

Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Klientowi przedmiotu zamówienia bez wad.

Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli przedmiot zamówienia ma wadę fizyczną lub prawną.

Wada fizyczna polega na niezgodności przedmiotu zamówienia z umową.

W przypadku stwierdzenia wady przedmiotu zamówienia, Klient ma możliwość alternatywnego skorzystania z następujących uprawnień:

złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy

żądania wymiany przedmiotu zamówienia na wolny od wad

Uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub o obniżeniu ceny nie przysługuje, jeżeli Sprzedający niezwłocznie, bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni przedmiot zamówienia na wolny od wad. Ograniczenie to nie ma jednak zastosowania, jeżeli przedmiot zamówienia był uprzednio wymieniany przez Sprzedawcę.

Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem lat dwóch od chwili wydania przedmiotu zamówienia Klientowi.

 

 • 6. Reklamacje dotyczące przedmiotu zamówienia

Reklamacje z tytułu niezgodności zamówienia z umową należy zgłaszać w następujący sposób:

adres korespondencyjny: ul. Maksymiliana Piotrowskiego 19/2, 85-098 Bydgoszcz

adres poczty elektronicznej: pawel@stacja-motywacja.pl

Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, zaś gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji

W reklamacji należy podać dane Klienta umożliwiające realizację reklamacji, opis niezgodności zamówienia z umową, a także informację o żądaniu reklamacyjnym.

 

 • 7. Reklamacja dotycząca usług świadczonych drogą elektroniczną

Sprzedający zobowiązuję do zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu, zgodnie z aktualnie dostępną wiedzą techniczną.

Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o usterkach w funkcjonowaniu Serwisu, zaś Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia tych usterek w możliwie najszybszym terminie.

Klient może zgłaszać reklamacje co do funkcjonowania Serwisu w następujący sposób:

adres korespondencyjny: ul. Maksymiliana Piotrowskiego 19/2, 85-098 Bydgoszcz

adres poczty elektronicznej: pawel@stacja-motywacja.pl

W reklamacji Klient powinien podać dane umożliwiające jego zidentyfikowanie oraz wskazać na rodzaj usterki.

Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.

 

 • 8. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

W przypadkach innych niż wskazane w ust. 1, Klient ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem określonych w Regulaminie.

Powyższy termin rozpoczyna swój bieg od momentu zawarcia umowy.

Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej przesyłając je na adres Sprzedającego. Klient może posłużyć się następującym wzorem <link>.

W skutek prawnie skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę tą uważa się za niezawartą.

Sprzedający w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu ma obowiązek zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności (w tym również koszt wysyłki do Klienta), za pomocą takiego samego sposobu jakim zapłaty dokonał konsument.

 

 • 9. Własność intelektualna

Zawartość Serwisu stanowi przedmiot praw wyłącznych Sprzedającego lub podmiotów trzecich i podlega ochronie prawnej.

Korzystanie z zawartości Serwisu przez Klienta możliwa jest tylko w zakresie użytku osobistego

Wszystkie prezentowane w Serwisie produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 

 • 10. Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory rozstrzygane na tle niniejszego regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, Strony mogą wytoczyć powództwo w szczególności przed sądem właściwym:

według miejsca zamieszkania pozwanego,

według siedziby zakładu głównego lub oddziału przedsiębiorcy, jeżeli dochodzone roszczenie ma związek z tym oddziałem,

według miejsca wykonania umowy.

W wypadku zaistnienia sporu pomiędzy Klientem a Sprzedającym, Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, a w szczególności:

z mediacji prowadzonej przez Inspekcję Handlową

ze Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.

Klient będący konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedającym, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

 • 11. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności:

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121),

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).

Sprzedający ma prawo dokonać zmiany Regulaminu.

Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia na stronie głównej Serwisu oraz powiadomienia Klientów posiadających Konto drogą poczty elektronicznej.

Jeżeli Klient posiadający konto nie wyraża zgody na nowe brzmienie Regulaminu, zobowiązany jest do powiadomienia Sprzedającego w przewidzianym wyżej terminie.

Do umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu stosuje się dotychczasowe brzmienie regulaminu.

 

 • 12. Wyłączenie stosowania niektórych postanowień regulaminu w stosunku do osób niebędących konsumentami

Do Klienta niebędącego Konsumentem nie mają zastosowania postanowienia Regulaminu odnoszące się do uprawnień, które przepisy prawa przyznają wyłącznie konsumentom, a w szczególności dotyczące odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Regulaminu powstałe między Sprzedającym a Klientem niebędącym Konsumentem, będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.